Zobrazit hlavní menu

Povinné vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Novelou školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb.) vydanou pod číslem 178/2006 Sb. se s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
 2. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v termínu zápisu do mateřské školy. Přesné datum a místo zápisu do konkrétní mateřské školy spolu s kritérii pro přijímání budou zveřejněny způsobem v místě obvyklém. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 3. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Povinné předškolní vzdělávání bude mít formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, tedy vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.:

 • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 • po dobu 4 souvislých hodin denně,
 • začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Dítěti je však zaručeno právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. Do mateřské školy tedy i v době vedlejších prázdnin může, ale nemusí docházet. Tomu budou odpovídat i pravidla – podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání (stanoví od 1. 9. 2017 školní řád). Zákonný zástupce bude povinen na vyzvání doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy vedení mateřské školy.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 1. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech rozhodnout, že dítě bude vzděláváno individuálně. Nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku (do konce května) je zákonný zástupce povinen učinit o této skutečnosti oznámení řediteli mateřské školy. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. Školský zákon ukládá řediteli mateřské školy doporučit zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola má za úkol ověřit úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučit zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Způsob a termíny, včetně náhradních termínů, pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů budou zapracovány od 1. 9. 2017 do školního řádu. Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření osvojování očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu, ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte. Dítě pak bude muset následně povinné předškolní vzdělávání plnit formou pravidelné denní docházky do mateřské školy.
 2. Dítě bude vzděláváno v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
 3. Dítě bude vzděláváno v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
Vydáno: 14. 06. 2020 | Naposled upraveno: 01. 11. 2023 | Autor: Spaneco Spaneco